POETRY SERVER

poetry | cognitive poetry | projects | visual poetry | GOROD | essay | literary translations | contact
    HET ONEINDIGE HEELAL  
Inleiding

In de loop van de geschiedenis probeerden duizenden filosofen en theologen het bestaan van het oneindige heelal te bewijzen. Er waren duizenden voorstellen gedaan die een ingewikkelde hiërarhie van de goden die door "de zondevolle mens" beëindigd worden (cosmogonie van Pseudo-Vasilid), een onaantastbare God die alles kan (Jodisme) of God & Co die tegelijkertijd een straf geeft en genadig is (Christendom), vermoeden.
Er is een nieuw voorstel dat het heelal als een piramide opgebouwd is. En als een deel van die piramide beschouwt men onze populatie die door een ander gecreëerd is.
In het volgende hoofdstuk ga ik deze hypothese formuleren en in het hoofdstuk daarna geef ik een bewijs van deze hypothese, waar ik een gedachtengang geef hoe een ontwikkeling van kunstmatige intelligentie als een bewijs voor piramidale struktuur van het heelal kan dienen. Ook komt een reactie van A. Turing op de bezwaren tegen machinaire intellect aan de orde, waarin hij sceptici probeert te overtuigen van het bestaan van de mogelijkheid van kunstmatig intellect.

Hypothese

Het heelal is een imaginaire grote piramide die oneindig veel piramiden bevat. Iedere piramide stelt een populatie voor, die door een andere ontwikkeld is. De top van een piramide ligt op de basisvlak van de vorige piramide (populatie die de andere populatie ontwikkelt). Elke piramide kan een eindig aantal van zijn basisvlak afwijkende piramiden hebben.
Dit was een grove beeldvorm van een structuur van het heelal.
Om dit duidelijker te maken beschouw ik onze populatie als een piramide van een niveau van de grote piramide:
een midden niveau -- het intellectuele niveau van onze populatie
een laag niveau -- het intellectuele niveau dat door onze populatie gecreëerd wordt; dat is een kunstmatige populatie die door een vertegenwoordiger van onze populatie geschapen kan worden.
een hoog niveau -- het intellectuele niveau dat onze populatie gecreëerd heeft, zijn de intellectueel onbereikbare wezens die als een God, het Lot of een magische kracht door de mensen van onze populatie beschouwd worden.
Een piramide van het midden niveau is aan het basisvlak van de piramide van hoog niveau gekoppeld en die piramide van het midden niveau stelt een populatie voor, die door creator van de hoog-niveau-populatie ontwikkeld is. Op zijn beurt is die piramide van midden niveau een begin van de piramide van laag niveau, die aan het basisvlak van de piramide van midden niveau gekoppeld is, en een populatie voorstelt, die door creator in midden-niveau-populatie ontwikkeld is.
Er bestaat een heelal dat oneindig is. Hoe het ontstond of geboren is, is niet bekend. Maar als men een willekeurige populatie van dit heelal pakt, kan hij ook de intellectueel hogere populatie vinden die de enige van de gegeven populatie is; en hij kan ook nul, een of meer intellectueel lagere populaties vinden die de producten van wetenschappelijke uitvindingen van de gegeven populatie zijn.
Iedere populatie wordt kunstmatig ontwikkeld en blijft afhankelijk van een bron van een of andere soort energie die door de populatie van het vorige intellectuele niveau gecontroleerd is.
De basisgraad van intelligentie van de wezens van een populatie is door de creator bepaald.
Iedere populatie heeft een mogelijkheid voor ontwikkeling in de kaders van het intellectuele domein van deze populatie die door de creator bepaald is.
De communicatie tussen de populaties van verschillende niveau's is alleen maar van boven naar beneden (creator -> gecreëerde) mogelijk. Die kan als bevelen van een hogere naar een lagere intellectueel niveau opgevat worden.
De communicatie binnen de populatie wordt als een uitwisseling van impulsen beschouwd.
Dat is een nieuwe cosmogonie, die ook bewezen kan worden.

Het bewijs van de hypothese

is gebaseerd op het voorstel, dat als een mens een intellectuele computer is (of een machine die door een intellectuele computer bestuurd wordt) die door iemand geproduceerd en geprogrammeerd wordt, onze generatie niets anders is dan een kunstmatige populatie van mechanismen ontwikkeld door enige wetenschappers van een andere (van hoger intellectueel niveau) generatie die op zijn beurt door de wetenschappelijke vertegenwoordigers van de nog intellectuelere generatie ontwikkeld is, die op zijn beurt... en zo voorts tot in de oneindigheid.
Daarmee wordt bewezen dat het heelal op de manier, die in de hypothese beschreven is, gestructureerd is en de hypothese dus klopt.
Dus de vraag is of een menselijk brein een computer (of door een computer gemodeleerd) kan zijn.

Turing over "denkende" machine's

Het snobisme van de mensheid weigert het bestaan te erkennen van een ander intellectueel wezen.
Daarbij komt ook, dat de religieuze opvattingen het maken van intellectuele machine beschouwen als een opstand tegen God (Promethean irreverence).
Zulke bezwaren vallen niet tegen te spreken volgens de preciese wiskundige theorie, omdat het idee van "intelligentie" zelf puur emotioneel is, net als de bezwaren tegen de opvatting van de intelligente machine.
Daarom is het enige bewijs van het bestaan van een intellectuele machine dat geleverd kan worden, het cre£eren van zo'n machine.
Maar daarna komt een ander probleem: hoe de machine met heel beperkte capaciteit het menselijke brein kan imiteren.
Turing heeft daartegen ingebracht dat de "storage capacity" van het brein op 10^10 tot 10^15 binaire digits wordt geschat. Slechts het kleinste gedeelte daarvan wordt actief gebruikt (de capaciteit van "Encyclopaedia Britannica" is 2 x 10^9 binaire digits). Tegelijkertijd bestaan er machine's die met getallen groter dan 10^60000 kunnen opereren.
En als het over digital computers gaat, zegt men dat, als een machine (m.b.v. soft- en/of hardware) bij de enige bepaalde berekening die TRUE of FALSE als resultaat moet opleveren een fout maakt, die machine niet te vertrouwen is.
De machine mag natuurlijk geen fouten maken, maar als het over intellect gaat (en het menselijk intellect ook) kan men niet beweren dat dit zonder fouten kan funktioneren. Daarom hoeven de eisen die gesteld worden aan een computer, die onvergelijkbaar primitieve operaties kan uitvoeren, niet identiek te zijn aan de eisen voor een intellectuele machine, die net als mens ook fouten kan maken.
Bovendien kan men zeggen dat een machine die geen juist intellect laat zien, beschouwd kan worden als een apparaat dat alleen maar reacties geeft op basis van het intellect van de mens die hem gemaakt heeft.
Zo'n bewering lijkt op de mening dat de uitvindingen van de mensen bij hun leraren moeten horen. Degene die een vermoedelijk "denkend" apparaat maakt moet slechts de algemene richting aan zijn werk geven, maar de details worden door het apparaat zelf gecreëerd.
Maar deze discussie kan nooit tot een einde komen. Zoals het gezegd is de enige manier om bovengenoemde stellingen te weerleggen, het scheppen van een machine die het intellectueel gedrag kan vertonen.
A. Turing heeft in 1950 de zogenaamde "Turing-test" ontwikkeld, en hij beweert dat een machine als intelligent beschouwd kan worden als deze machine zijn test doorloopt en intelligent gedrag laat zien.
Als een machine wordt ondervraagd en zijn antwoorden blijken "menselijk" te zijn, dat wilt zeggen, zoals een mens die zou kunnen geven, dan is die machine wel intelligent.
Dus de antwoorden die de machine geeft, worden gewoon vergeleken met de antwoorden van de mens op dezelfde vragen. Echter, de responsen van de mens op een bepaalde stimulus lopen uiteen.

Is het brein een machine?

Stel dat een groep mensen ondergevraagd wordt. Er is een abstracte vraag gesteld waarbij drie soorten antwoorden mogelijk zijn:

"Ja"
"Nee"
geen antwoord

Door die vraag te beatwoorden worden de mensen in drie groepen ingedeeld: "Ja"-groep, "Nee"-groep en groep zonder mening (Dat is toch menselijk geen eigen mening te hebben!). Welke reactie wordt dan van een intellectuele machine verwacht? Tot welke groep moet die behoren?
Afhankelijk van de basisprogramma's kan een intellectuele machine een positieve, een negatieve of geen respons laten zien. Dat wilt zeggen, dezelfde computer (met dezelfde hardware) kan verschillende reacties geven als hij verschillend geprogrammeerd is (de hardware wordt voor verschillende software's gebruikt).
Vervolgens trek ik de lijn tussen architectuur van Long Term Memory (LTM) van een computer model en een menselijk brein. Een connectionistische model maakt het menselijke brein na, door gebruik te maken van parallel distributed processing in het LTM, zoals het in het brein gebeurt.
Dus als een verband tussen computer model en hersens, wat architectuur betreft, zo sterk is, en een computer, beschouwd als een model van het brein, verschillende responsen (uitgaande van de software) op dezelfde stimulus laat zien, kan men vermoeden dat het menselijke brein ook op verschillende manieren geprogrammeerd kan zijn.
Dus het menselijke brein is een gecompliceerd prototype van een machinair intellect.
Aan de andere kant kan men de menselijke gedrag aan de hand van een computer model verklaren.
Stel dat bij ieder concept in een menselijk brein een image in het computer model hoort, dat op een of andere manier gecodeerd of benoemd kan worden.

Voorbeeld

Een fragment uit het leven.
Dhr. van Beesten zit met Mevr. Zachtjes te kletsen.
Dhr. van Beesten: Wat een prachtig uitzicht!
Mevr. Zachtjes: Ja, geweldig!
Dhr. van Beesten (glimlachend): Je pose is als een slapend beest in de struiken.
(Mevr. Zachtjes springt op en rent weg.)

Wat is er gebeurd?

Dhr. van Beesten is een dieren liefhebber. Hij heeft thuis veel vogeltjes en andere beestjes.En de gratie in de gebaren van de dieren is volgens hem het mooiste ter wereld.
Zijn gesprekspartner daarentegen, houdt niet van de dieren. Zij haat ze zelfs. En als er in de buurt een beestje komt wordt ze zenuwachtig en streeft ernaar, zo snel mogelijk weg te wezen.
Maar Dhr. van Beesten weet dat natuurlijk niet. Hij was op zijn gemak door de mooie zonnige dag. En hij wou haar een compliment maken. Maar zij vond zo'n uitspraak afschuwelijk en nam het hem kwalijk.
Door de analyse van zo'n situatie komt men erachter dat de zin die door Dhr. van Beesten als een prachtig uitdrukking beschouwd werd, door Mevr. Zachtjes zelfs als een belediging werd opgevat.

Waarom is het zo gebeurd?

De constructie van de processor van Dhr. van Beesten is zo opgebouwd dat bij input, die verkregen is bij zo'n zin als hij gezegd heeft, een positief image hoort. Maar dezelfde input in de processor van Mevr. Zachtjes heeft een ander image in werking gezet. Namelijk, heel negatief.
Dus de confrontatie komt door verschillende image die door dezelfde input in verschillende processors actief worden.
Dat was een voorbeeld hoe een computationele model de menselijke gedrag kan verklaren.
Dus we hebben een aanwijzing dat menselijk brein een prototype van machinair intellect is en dat menselijke gedrag aan de hand van een computationeel model van het brein verklaard kan worden.
Dus een menselijk brein kan een computer zijn, natuurlijk met een veel ingewikkeldere struktuur en vermogen dan huidige computer, maar toch een machine, een intellectuele machine.

Een blik in de toekomst

De tijden van eenvoudige computers zijn voorbij. Nu komt een nieuwe machine aan de orde.
Deze machine slaagt voor de Turing-test (of zelfs veel ingewikkeldere testen) en laat niet alleen maar intelligent, maar zelfs slim gedrag zien.
Turing's bewering dat zo'n machine kan bestaan is daarmee bewezen. Het lijk van de wetenschapper draait zich vrolijk drie keer in zijn graf om.
Deze machine kan ook een appart autonoom leven leiden mits hij nieuwe input binnen krijgt door apparaten, funktionerend als de menselijke zintuigen.
Er wordt een machinair wezen ontwikkeld die het begin van een nieuwe populatie bevestigt.
Een wetenschapper of een groep van wetenschappers die zo'n populatie ontwikkelt, wordt door de wezens van deze populatie als God beschouwd die met zijn wil alles kan bepalen. De oorlogen, epidemi£n en aardbevegingen, vernietiging van hele volkeren en zelfs van de hele generatie liggen in zijn macht.
Die wezens vormen een populatie van laag intellectueel niveau (ten opzichte van intellectueel niveau waarop de ontwikkelaars van deze mechanismen zijn).
En een feitelijke mogelijkheid van het zijn van een kunstmatige creatie van het wezen heeft als gevolg de bittere conclusie dat alles wat men meemaakt door iemand geprogrammeerd of tenminste begeleid wordt.
Dus zonder echt waar te nemen kan men een hoog intellectueel niveau vermoeden, wier slimme vertegenwoordiger onze populatie ontwikkeld heeft.

Conclusie

Als er een machine ontwikkeld wordt die de Turing-test doorloopt en autonoom kan leven, dan toont die machine kunstmatige intelligentie aan, wat een piramidenkoppeling laat zien, namelijk piramide van laag intellectueel niveau (created) die aan piramide van midden intellectueel niveau (creator) gekoppeld is. Bij analogie concluderen we dat midden-niveau-piramide aan hoog-niveau-piramide gekoppeld is en zo voort.
Dus de piramidale struktuur van het heelal, waarin populaties van lager intellectueel niveau als piramiden uitgebeeld zijn, die aan basisvlakken van de piramiden gekoppeld zijn, die de populaties van hogere intellectueel niveau uibeelden, klopt.
En daarmee is de hypothese over piramideachtige struktuur van heelal bewezen. Het heelal stelt een grote piramide voor, die kleinere piramiden bevat, waarvan iedere een populatie van de wezens van verschillende intellectuele niveau's voorstelt.

Literatuur

L. Ron Hubbard "Dianetecs. The Science of Surviving".
A. Turing "Intelligent Machinery", 1948 Report, National Physics Laboratory, Edinburgh University Press, Edinburg, 1969.
A. Turing "Computing Machinery and intelligence", 1950 MIND LIX.
J. L. Borges "Pis'mena Boga", M.:Respublica, 1992.


Vasilid (gestorfen ongeveer in 140)
alexandriesche gnostikos, grondlegger van gnostische secte.

Creator
een of meer wetenschappers die een nieuwe populatie ontwikkelen.© Tovy Harhur, 1994 - Design © Tovy Harhur